ipso logo mobiel

logo header
Download in .pdf

Algemeen, volwaardig lidmaatschap
 1. Het betreft hier een Nederlands rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten van IPSO Inloophuizen (hierna te noemen: lid), die basale psychosociale ondersteuning, al dan niet in combinatie met door de ziektekostenverzekeraar vergoede psycho-oncologische zorg, biedt aan mensen die leven met kanker. (Hieronder wordt verstaan: (ex-)patiënten, hun familie, nabestaanden, vrienden, collega's, behandelaars e.d.)
 2. Het aanbod aan de gasten van het inloophuis is laagdrempelig georganiseerd; men kan er zonder afspraak en zonder verwijzing terecht en er is aandacht voor het persoonlijke verhaal van elke gast. 
  Daarnaast kunnen er, al dan niet tegen een vergoeding, (groeps)activiteiten worden aangeboden.
  Leden kunnen ervoor kiezen om hun accommodatie open te stellen voor andere organisaties die eveneens werkzaam zijn op het gebied van de oncologie, zoals patiëntenverenigingen, zolang het primaire proces niet wordt geschaad.
 3. De doelstelling zoals gesteld in de punten 1 en 2 blijkt uit de statuten, de beleidsplannen en/of het jaarverslag van het lid.
 4. Indien een lid ervoor kiest om, naast het aanbieden van basale psychosociale ondersteuning door vrijwilligers, ook professionele psycho-oncologische zorg aan te bieden, dient zij daarbij ofwel therapeuten in te zetten die daartoe bevoegd zijn en die zijn aangesloten bij hun beroepsvereniging, ofwel de ondersteuning van één van de psycho-oncologische centra (POC) in te roepen. De hulp van deze professionals wordt door de gebruikers ervan betaald. In voorkomende gevallen kunnen door gasten de kosten worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars. (N.B.: Dit aanbod van psycho-oncologische zorg dient een ondergeschikt deel van het totaal aan activiteiten te omvatten. Indien het aandeel groter is dient de status van psycho-oncologisch centrum te worden overwogen.)
 5. Uitgesloten van lidmaatschap van de Vereniging IPSO Inloophuizen zijn verenigingen van beroepsbeoefenaren en individuele beroepsbeoefenaren. Ook mag er geen enkele belangenverstrengeling bestaan tussen de activiteiten van het inloophuis en de (betaalde en/of commerciële) werkzaamheden van oprichters en/of bestuursleden.
 6. De organisatievorm dient een stichting of vereniging zonder winstoogmerk te zijn met een daarbij behorend bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en andere leden. 
  De verantwoordelijkheden voor het primaire proces zijn binnen het bestuur verankerd. Daarnaast zijn, gelet op de financiële huishouding, één of meer bestuursleden belast met de verantwoordelijkheid om voldoende baten te realiseren. Het ligt niet in de rede om een penningmeester hiermee te belasten, gelet op zijn/haar rol om de financiële situatie objectief te monitoren en daarover verantwoording af te leggen.
Pand en locatie
 1. Het lid heeft de beschikking over een gebouw of ruimte(n), geschikt voor de beoogde doelstelling.
 2. Het pand dient aan de buitenzijde duidelijk herkenbaar te zijn.
 3. Het pand dient toegankelijk te zijn voor gehandicapten en te beschikken over voorzieningen voor gehandicapten.
 4. Het pand dient goed bereikbaar te zijn, zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer.
 5. Het pand dient, zo mogelijk, dagelijks op reguliere werkdagen open te zijn, waarbij het aantal dagen afhankelijk kan zijn van de mogelijkheden. Als norm geldt een minimale openstelling van twee dagdelen per week. Het inloophuis dient op de dagen dat het is geopend telefonisch bereikbaar te zijn.
Aspirant-lidmaatschap
 1. Een aspirant-lid is een rechtspersoon (in oprichting) die voornemens is een inloophuis te starten, als omschreven in artikel 4 van de statuten van de Vereniging IPSO Inloophuizen, en zich tijdens deze periode al aan de vereniging wil binden.
 2. Een aspirant-lid onderschrijft de toelatingscriteria van de Vereniging IPSO Inloophuizen en zal alles in het werk stellen om aan deze toelatingscriteria te voldoen.
 3. Het aspirant-lidmaatschap wordt maximaal voor de duur van één jaar verstrekt.
 4. Een aspirant-lid kan lid zijn van de Vereniging IPSO Inloophuizen en gebruik maken van de informatie- en adviesfunctie van IPSO, evenals van het trainingsaanbod van IPSO.
 5. Het aspirant-lid borgt een zodanige opbouw van het eigen vermogen dat het in staat is het inloophuis minimaal één jaar na de start te exploiteren.
 6. In het licht van het spreidingsbeleid voor inloophuizen is het uitgangspunt dat de onderlinge afstand tussen twee inloophuizen minimaal 20 kilometer is. Dit met het oog op een goede exploitatiemogelijkheid, relatie tot derden, invloed op elkaar et cetera. In specifieke omstandigheden kan het bestuur, in overleg met betrokkenen, van deze uitgangspunten afwijken.
Dependances
 1. Een lid kan overwegen in de naaste omgeving van het eigen inloophuis een dependance op te richten om haar aanbod voor gasten beter toegankelijk te maken.
 2. Een dependance is geen zelfstandige stichting, maar maakt deel uit van de hoofdvestiging van het inloophuis.
 3. Dependances kunnen lid zijn van de Vereniging IPSO Inloophuizen en gebruik maken van de informatie- en adviesfunctie van IPSO, evenals van het trainingsaanbod van IPSO. Dependances hebben géén individueel recht op door IPSO verstrekte subsidies. Deze kunnen alleen door de hoofdvestiging worden aangevraagd.
 4. Vanuit het centrale bestuur van het lid is iemand aangewezen als aanspreekpunt voor de dependance, of de coördinator van de dependance weet zich binnen het bestuur vertegenwoordigd.
 5. Het activiteitenaanbod van de dependance neemt maximaal twee dagdelen per week in beslag. Als het aantal bezoeken van gasten toeneemt en de activiteiten meer dan twee dagdelen in beslag gaan nemen, dan dient verzelfstandiging van de dependance tot zelfstandige stichting te worden overwogen.
Contributie
 1. De contributies voor respectievelijk een inloophuis, een aspirant-lid en dependances worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De geldende contributiebedragen staan vermeld op de website van IPSO.
 2. Als het lidmaatschap wordt aangegaan in het de eerste helft van een kalenderjaar, dan is de volledige contributie verschuldigd. Wordt het lidmaatschap aangegaan in de tweede helft van een kalenderjaar, dan is slechts 50% verschuldigd.
Rechten en plichten
 1. Het lid is verplicht jaarlijks de vastgestelde contributie te betalen.
 2. Alle leden hebben volwaardig stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.
 3. Het lid verplicht zich actief bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Vereniging IPSO Inloophuizen, door afgevaardigden te leveren voor deelname aan werkgroepen en door de bereidheid kennis en informatie met andere leden te delen.
 4. Het lid onderschrijft de kwaliteitscriteria, zoals die zijn vastgelegd voor de IPSO-inloophuizen en streeft deze na. Het lid is bereid zich hierop te laten toetsen in het intercollegiaal auditsysteem van IPSO.
 5. Het lid verplicht zich om deel te nemen aan het landelijke registratiesysteem van IPSO.
 6. Het lid verplicht zich om alle vrijwilligers die gasten ontvangen een basistraining te laten volgen. Deze training moet door IPSO erkend zijn. De trainers voldoen aan het door IPSO vastgestelde functieprofiel en zijn als zodanig eveneens door IPSO erkend.
 7. Het lid dient te voldoen aan de verplichtingen op basis van de registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 8. Bij voorkomende gevallen kan het bestuur afwijken van bovenstaande criteria.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie over het lidmaatschap of het inschrijven van uw organisatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het IPSO-bureau.

Lees ook:

Zoek een inloophuis in de buurt

Psychosociale zorg in beeld