ipso logo mobiel
ipso logo header
IPSO is er om haar leden te versterken zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden psychosociale zorg kunnen bieden.

IPSO versterkt haar leden door zich actief te richten op het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Daartoe initieert en stimuleert IPSO de deskundigheid van de vrijwilligers en therapeuten die werkzaam zijn binnen de aangesloten inloophuizen en psycho-oncologische centra. Dat doet zij door het organiseren van trainingen en workshops en het stimuleren van onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en best practices (onder meer via buddyconstructies). Op plaatsen waar deze zorg onvoldoende voorhanden is, ondersteunt IPSO nieuwe initiatieven.

Wanneer u lid wordt van IPSO bieden wij u:

 • belangenbehartiging, versterking
 • training en scholingsprogramma's
 • ondersteuning en een 'buddy' voor startende centra
 • toegang tot de (online) kennisbank

Toelatingscriteria voor lidmaatschap IPSO Psycho-oncologische Centra

Algemeen

 • Het betreft een rechtspersoon die professionele psychosociale begeleiding van oncologische patiënten en hun naasten als primaire doelstelling heeft.
 • Deze doelstelling blijkt uit de statuten, de jaarplannen en het maatschappelijk jaarverslag.
 • De rechtspersoon maakt gebruik van therapeuten die deskundig en adequaat zijn opgeleid op het terrein van de psycho-oncologie.
 • De rechtspersoon dient in het bezit te zijn van een gecertificeerd kwaliteitssysteem (bijvoorbeeld het HKZ-model) en dient daarmee te werken.
 • Er is een constante in- en uitstroom van patiënten om continuïteit, innovatie en deskundigheid te kunnen organiseren.
 • De rechtspersoon heeft de beschikking over professionele voorzieningen die voldoen aan de doelstelling van het gevarieerd aanbod.
 • De rechtspersoon onderschrijft de beleidsdoelstelling van IPSO dat psycho-oncologische zorg onderdeel is van reguliere gezondheidszorg en handelt daar naar.
 • De rechtspersoon dient jaarlijks een jaarverslag op te stellen volgens de richtlijnen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.
 • De rechtspersoon dient jaarlijks een door de accountant goedgekeurde jaarrekening te kunnen overleggen.
 • Uitgesloten van lidmaatschap van IPSO zijn verenigingen van beroepsbeoefenaren en individuele beroepsbeoefenaren.

Inhoudelijk

 • De psychosociale zorg is gericht op kwaliteit van leven en niet op kwantiteit van leven. Dit betekent dat genezing van kanker impliciet en expliciet geen doel is van de begeleiding.
 • Alle zorg wordt geëvalueerd. De IPSO-leden maken daarbij o.a. gebruik van een gezamenlijk opgesteld meetinstrument. Ook worden data aangeleverd aan het Kenniscentrum Zorg Nederland (KZN).
 • Hulpverleners werkzaam binnen een bij IPSO aangesloten psycho-oncologisch centrum zijn adequaat opgeleid voor hun werk. Binnen een termijn van 5 jaar vanaf de ingangsdatum van de aanmelding dienen alle hulpverleners die hiervoor in aanmerking komen, te voldoen aan de NVPO-opleidingseisen, dan wel een NVPO-opleiding te volgen.
 • Ten minste de helft van alle therapeuten van een bij IPSO aangesloten psycho-oncologisch centrum dient BIG-geregistreerd te zijn. Elke instelling dient een werkcontact te hebben met een psychiater.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie over het lidmaatschap of het inschrijven van uw organisatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het IPSO-bureau.

 

Zoek een inloophuis in de buurt